News

Bokslutskommuniké 2020

February 17, 2021

Stärkt rörelseresultat och -marginal i fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet 2020 (fjärde kvartalet 2019)

 • Totala intäkter uppgår till 51,6 MSEK (57,9), en minskning med 10,8 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA uppgår till 7,2 MSEK (6,4).
 • EBITDA-marginalen uppgår till 13,9 procent (11,1).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 4,0 MSEK (3,9)
 • EBIT-marginalen uppgår till 7,7 procent (6,8).
 • Resultat före skatt uppgår till 2,5 MSEK (2,9).
 • Kassaflödet uppgår till 5,8 MSEK (11,4).
 • Medelantalet anställda uppgår till 112 personer (131).
 • Resultat per aktie uppgår till 0,23 kronor (0,59).

Helåret 2020 (helåret 2019)

 • Totala intäkter uppgår till 190,7 MSEK (195,8), en minskning med 2,6 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA uppgår till 11,1 MSEK (13,5).
 • EBITDA-marginalen uppgår till 5,8 procent (6,9).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till –0,5 MSEK (3,8)
 • EBIT-marginalen uppgår till –0,3 procent (1,9).
 • Resultat före skatt uppgår till –2,7 MSEK (1,7).
 • Kassaflödet uppgår till 2,8 MSEK (8,9).
 • Medelantalet anställda uppgår till 125 personer (123).
 • Resultat per aktie uppgår till –0,39 kronor (0,41).

Händelser under fjärde kvartalet 2020

 • I november meddelar Transcendent Group att koncernen har kontrakterat sin första internationella kund inom dotterbolaget RegTech som tillhandahåller digitala GRC tjänster. Den nya kunden är ett Fintech-bolag i Litauen.
 • I december meddelar Transcendent Group att koncernens norska bolag har ingått ett ramavtal med den norska statens vägmyndighet (Statens vegvesen) avseende strategisk rådgivning och styrning inom IT. Avtalet gäller över två år, med möjlighet till en två-årig förlängning.

Händelser efter periodens slut

 • Inga väsentliga händelser efter periodens slut har inträffat

Kommentarer från vd Martin Malm:

Resultatmässigt blev 2020 inte vad vi förväntade oss i ingången av året, men i ljuset av pandemin är jag på det stora hela nöjd med hur vi har hanterat de utmaningar vi ställts inför och aktivt agerat för att minska kostnader samt skapa förutsättningar för hållbar tillväxt över tid.

Transcendent Groups omsättning i det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år minskade med 10,8 procent, och för helåret 2020 med 2,6 procent. Då koncernen har en omfattande verksamhet i framför allt Norge och Nederländerna har omsättningen påverkats negativt av den stärkta svenska kronan. Rensat för valutaeffekter skulle helårsomsättningen för 2020 jämfört med föregående år vara i princip oförändrad. Åtgärdsprogrammet som rullades ut i första kvartalet har inneburit strukturella besparingar som kommer ha väsentlig positiv inverkan på våra kostnader även i fortsättningen. Det ska även understrykas att den negativa trenden under kvartal 2 och 3 har brutits i och med en rörelsemarginal om 7,7 procent i det fjärde kvartalet.

Inom affärsområdet RegTech, som är vårt digitala GRC-erbjudande, fortsätter vår kundstock att växa. Abonnemangsprodukten RFA används idag av ett 30-tal kunder och genererar återkommande intäkter. Den accelererade digitaliseringen kommer att driva på efterfrågan ytterligare inom detta affärsområde. Fokus under 2021 kommer att ligga på försäljningsinsatser av de befintliga produkterna RFA och RFA Monitor, men även vidare- och nyutveckling.

Med en fokuserad organisation kommer vi att fortsätta lägga stor vikt vid hållbar tillväxt och dra nytta av digitaliseringen och ökad efterfrågan på GRC-tjänster och -produkter. Kopplat till detta arbetar vi kontinuerligt med att utveckla tjänsteutbudet. Inledningen av 2021 har börjat bra vilket ger tillförsikt om en mer normaliserad marknad framåt och utökade affärsmöjligheter. Därtill kommer den minskade kostnadsmassan ge oss goda förutsättningar för att öka lönsamheten under året.

Länk till rapporten

Rapporten bifogas i detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på https://transcendentgroup.com/investor-relations/.

Related news