News

Delårsrapport för perioden januari-december 2019

February 20, 2020

Pressmeddelande 20 februari 2020

Högt tempo i verksamheten

Fjärde kvartalet 2019 (fjärde kvartalet 2018)

 • Totala intäkter uppgick till 57,9 MSEK (52,8), en tillväxt 9,7 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA uppgick till 6,4 MSEK (2,3).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 11,1 procent (4,4).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,9 MSEK (1,6).
 • EBIT-marginalen uppgick till 6,8 procent (3,0).
 • Resultat före skatt uppgick till 2,9 MSEK (1,9).
 • Kassaflödet uppgick till 11,4 MSEK (5,1).
 • Medelantalet anställda uppgick till 131 personer (113).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,59 kronor (0,07).

Perioden januari-december 2019 (januari-december 2018)

 • Totala intäkter uppgick till 195,8 MSEK (181,3) en tillväxt med 8,0 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA uppgick till 13,5 MSEK (12,9).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 6,9 procent (7,1).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,8 MSEK (10,0).
 • EBIT-marginalen uppgick till 1,9 procent (5,6)
 • Resultat före skatt uppgick till 1,7 MSEK (9,9)
 • Kassaflödet uppgick till 8,9 MSEK (4,4).
 • Medelantalet anställda uppgick till 123 (98).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,41 kronor (1,02).
 • Styrelsen föreslår att årsstämman inte lämnar någon utdelning för räkenskapsåret 2019.

Händelser under fjärde kvartalet 2019

 • I oktober tillträdde Magnus Karlsson rollen som tillförordnad vd för dotterbolaget Regulatory Technology. Efter en extern rekryteringsprocess under hösten beslutades att Magnus Karlsson tillträder som permanent vd. Satsningen på den digitala utvecklingen av vårt tjänsteutbud inom verksamhetsområdet RegTech är central i vår fortsatta expansion.
 • Den 22 oktober 2019 noterades bolagets aktier på Nasdaq First North Premium Growth Market. Erbjudandet omfattade totalt 1 612 904 aktier varav huvudägarna sålde 645 162 aktier och bolaget erbjöd 967 742 aktier genom nyemission. Aktien var kraftigt övertecknad i noteringen.
 • En ny tjänst, RFA Monitor, inom RegTech lanserades i oktober. Den nya tjänsten är en tilläggsmodul inom befintlig RFA produkt och är ett enkelt verktyg för att hålla reda på regelverksförändringar för våra kunder.
 • I samband med att Christina Falk (vd för Transcendent Group Väst AB fram till augusti 2019) avslutade sin anställning inom Transcendent Group genomfördes i början av december 2019 ett återköp av en aktiepost motsvarande 19,8 procent av antalet aktier i Transcendent Group Väst AB. Köpeskillingen uppgick till 1,6 MSEK. Efter återköpet äger Transcendent Group AB  80,2 procent av Transcendent Group Väst AB.

Händelser efter fjärde kvartalet

 • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens slut.

Kommentarer från vd Martin Malm:

2019 var ett händelserikt år för Transcendent Group. Vi har haft ett högt tempo i verksamheten, med etableringar på två nya marknader, Nederländerna och Tyskland, fortsatt utveckling av vår affär samt noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market i oktober.

Under det sista kvartalet var omsättningen 57,9 MSEK, en ökning med 9,7 procent från föregående år, vilket ledde till en sammanlagd omsättning på 195,8 MSEK för helåret, en ökning med 8,0 procent.

Med ett attraktivt medarbetarkoncept och en stark efterfrågan på nischade konsulttjänster inom Governance, Risk och Compliance är Transcendent Group mycket väl positionerade för att genom en kraftsamling i Sverige, fortsatt geografisk expansion och utveckling av vårt erbjudande skapa värde för kunder och aktieägare. Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare, kunder och investerare för året som gått – vi ser fram emot ett spännande 2020!

För mer information, kontakta:
Martin Malm, vd Transcendent Group
Martin.Malm@transcendentgroup.com
+46 73 335 94 26

Denna information är sådan som Transcendent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08:00 (CET).

Om Transcendent Group
Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom Governance, Risk och Compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher. Sedan bolagets start 2001 har Transcendent byggt ett differentierat erbjudande baserat på en värderingsdriven kultur med erfarna experter. Transcendent Group är en av Europas, Sveriges och Norges bästa arbetsplatser 2019 och har varit ett Great Place to Work sedan 2012. Transcendent Group har cirka 130 antal anställda i 8 länder runtom i Europa. Transcendent Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank, +46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se. För mer information, besök www.transcendentgroup.com.

Related news