News

Delårsrapport för perioden januari-juni 2020

August 20, 2020

Aktiv styrning och riskminimering begränsar effekterna från Covid-19

Andra kvartalet 2020 (andra kvartalet 2019)

 • Totala intäkter uppgår till 49,5 MSEK (50,5), en minskning med 2 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA uppgår till 2,0 MSEK (3,4).
 • EBITDA-marginalen uppgår till 4,0 procent (6,6).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till -0,9 MSEK (1,2).
 • EBIT-marginalen uppgår till -1,9 procent (2,3).
 • Resultat före skatt uppgår till -2,5 MSEK (0,8).
 • Kassaflödet uppgår till 6,0 MSEK (0,5).
 • Medelantalet anställda uppgår till 133 personer (120).
 • Resultat per aktie uppgår till -0,26 kronor (0,13).

Första halvåret 2020 (första halvåret 2019)

 • Totala intäkter uppgår till 100,5 MSEK (97,4), en tillväxt med 3,2 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA uppgår till 3,4 MSEK (4,9).
 • EBITDA-marginalen uppgår till 3,3 procent (5,0).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till -2,3 MSEK (0,7)
 • EBIT-marginalen uppgår till -2,3 procent (0,7).
 • Resultat före skatt uppgår till -2,8 MSEK (0,1).
 • Kassaflödet uppgår till 1,6 MSEK (-5,8).
 • Medelantalet anställda uppgår till 133 personer (121).
 • Resultat per aktie uppgår till -0,35 kronor (-0,07).

Händelser under andra kvartalet 2020

 • I april meddelar Transcendent Group att bolaget blivit rankad som Sveriges 7:e bästa arbetsplats på Great Place to Work’s årliga topplista samt är det börsnoterade företag som har högst placering på listan, i kategorin medelstora företag. Under 2019 utsågs Transcendent Group till Sveriges 12:e bästa arbetsplats.
 • I maj meddelar Transcendent Group att bolagets CFO Susanne Lindqvist beslutat att lämna sin tjänst, med sista arbetsdag 31 augusti 2020. Bolaget har utsett Mattias Brodin som tillförordnad CFO från 1 juni 2020 och har samtidigt inlett sökprocessen efter en permanent CFO.

Händelser efter periodens slut

 • Inga väsentliga händelser efter periodens slut har inträffat.

Kommentarer från vd Martin Malm:

Under det andra kvartalet 2020 har världen i hög grad präglats av Covid-19-pandemin. Transcendent Group har, liksom de flesta andra, känt av pandemins påverkan på marknaden. Mot den bakgrunden är jag mycket nöjd över att vi trots detta har lyckats öka omsättningen med drygt tre procent under det första halvåret 2020. Jämfört med det andra kvartalet 2019 minskade omsättningen med två procent, vilket visar att pandemins påverkan på Transcendent Group trots allt har varit relativt begränsad.

Pandemin har ställt krav på aktiv styrning och riskminimering. Det åtgärdsprogram som vi aktiverade i slutet av första kvartalet ger önskvärd effekt och med fokus på god kostnadskontroll har vi kunnat hantera den avvaktande marknaden. Åtgärderna har ännu inte slagit igenom fullt ut, utan kommer att fortsätta bidra till minskad kostnadsmassa under återstoden av året.

Vårt fokus är även fortsättningsvis att säkerställa lönsamhet och likviditet. Min absoluta övertygelse är att den underliggande efterfrågan på vårt erbjudande är stark och motståndskraftig, drivet av tydliga megatrender som inte påverkats nämnvärt av Covid-19. Kraven och förväntningarna på organisationers och myndigheters regelefterlevnad, styrning och riskhantering fortsätter att öka, och kan dessutom accelerera ytterligare i takt med digitaliseringens allmänt ökande utbredning under pandemin. Det förändrade arbetssättet med omfattande distansarbete sätter även fingret på ökad exponering för dataintrång eller andra skadliga aktiviteter riktade mot företag. Därför bedömer jag att cybersäkerhet fortsatt kommer att vara ett av de starkaste områdena i vårt erbjudande med stor tillväxtpotential.

Länk till rapporten

Rapporten bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på https://transcendentgroup.com/investor-relations/.

För mer information, kontakta:
Martin Malm, vd Transcendent Group
Martin.Malm@transcendentgroup.com
+46 73 335 94 26

Denna information är sådan som Transcendent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 08:00 (CET).

Om Transcendent Group
Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom Governance, Risk och Compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher. Sedan bolagets start 2001 har Transcendent byggt ett differentierat erbjudande baserat på en värderingsdriven kultur med erfarna experter. Transcendent Group är en av Europas, Sveriges och Norges bästa arbetsplatser 2020 och har varit ett Great Place to Work sedan 2012. Transcendent Group har cirka 130 antal anställda i 8 länder runtom i Europa. Transcendent Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank, +46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se. För mer information, besök www.transcendentgroup.com.

Related news