News

Delårsrapport för perioden januari-mars 2020

May 19, 2020

Omsättningstillväxt trots utmanade omvärldsläge

Första kvartalet 2020 (första kvartalet 2019)

 • Totala intäkter uppgår till 51,1 MSEK (46,9), en tillväxt med 8,8 procent jämfört med samma period föregående år.

 • EBITDA uppgår till 1,4 MSEK (1,5).

 • EBITDA-marginalen uppgår till 2,7 procent (3,2).

 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till -1,4 MSEK (-0,5).

 • EBIT-marginalen uppgår till -2,7 procent (-1,0).

 • Resultat före skatt uppgår till -0,4 MSEK (-0,7).

 • Kassaflödet uppgår till -4,4 MSEK (-6,3).

 • Medelantalet anställda uppgår till 132 personer (118).

 • Resultat per aktie uppgår till -0,09 kronor (-0,20).

Händelser under första kvartalet 2020

 • I mars meddelar Transcendent Group att ett åtgärdsprogram för att möta ökad osäkerhet till följd av covid-19 aktiveras. Åtgärdsprogrammet inkluderar bland annat att etableringstakten på nya marknader bromsas in, att satsningar på ytterligare produktutveckling inom RegTech skjuts framåt i tiden samt att en generellkostnadsöversyn genomförs. Den generella kostnadsöversynen och de åtgärder som vidtagits omfattar en revidering av rörliga och fasta ersättningar, omorganisation av stabsfunktioner samt vissa personalneddragningar.

Händelser efter första kvartalet 2020

 • I april meddelar Transcendent Group att bolaget blivit rankad som Sveriges 7:e bästa arbetsplats på Great Place to Work ́s årliga topplista samt är det börsnoterade företag som har högst placering på listan, i kategorin medelstora bolag. Under 2019 utsågs Transcendent Group till Sveriges 12:e bästa arbetsplats.

 • I maj meddelar Transcendent Group att bolagets CFO Susanne Lindqvist beslutat lämna sin tjänst, med sista arbetsdag 31 augusti 2020. Bolaget har utsett Mattias Brodin som tillförordnad CFO från 1 juni 2020 och har samtidigt inlett sökprocessen efter en permanent CFO.

Kommentarer från vd Martin Malm:

Trots att slutet av det första kvartalet präglades av en tilltagande osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna av covid-19, kan vi konstatera att Transcendent Group uppnådde en tillväxt om nära 9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

EBIT-marginalen på de etablerade marknaderna var tillfredsställande, cirka 13 procent. Det var i linje med vår strategi och möjliggör en fortsatt tillväxt på de nya marknaderna, vilka stod för tillväxten under det

första kvartalet. På gruppnivå var resultat före skatt svagt negativt, i linje med vårt säsongsmässiga mönster som innebär att den större delen av årets resultat skapas i det sista kvartalet.

Fokus för 2020 är att säkerställa lönsamhet och likviditet. Detta åstadkommer vi delvis genom det beslutade åtgärdsprogrammet och fortsatt kostnadskontroll, samt med det stöd från myndighetsbeslut som vi kan använda oss av. Min bedömning är dock att den viktigaste drivkraften är en fortsatt efterfrågan på våra tjänster och produkter inom Governance, Risk och Compliance.

Länk till rapporten

Rapporten bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på https://transcendentgroup.com/investor-relations/.

För mer information, kontakta:
Martin Malm, vd Transcendent Group
Martin.Malm@transcendentgroup.com
+46 73 335 94 26

Denna information är sådan som Transcendent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 Maj 2020 kl. 08:00 (CET).

Om Transcendent Group
Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom Governance, Risk och Compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher. Sedan bolagets start 2001 har Transcendent byggt ett differentierat erbjudande baserat på en värderingsdriven kultur med erfarna experter. Transcendent Group är en av Europas, Sveriges och Norges bästa arbetsplatser 2019 och har varit ett Great Place to Work sedan 2012. Transcendent Group har cirka 130 antal anställda i 8 länder runtom i Europa. Transcendent Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank, +46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se. För mer information, besök www.transcendentgroup.com.

Related news