News

Delårsrapport för perioden januari-september 2019

November 20, 2019

STARK TILLVÄXT FÖR TREDJE KVARTALET

Tredje kvartalet 2019 (tredje kvartalet 2018)

 • Totala intäkter uppgick till 40,4 MSEK (32,7), en tillväxt med 23,6 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA uppgick till 2,2 MSEK (-2,3).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 5,4 procent (-7,1).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -0,8 MSEK (-3,0).
 • EBIT-marginalen uppgick till -2,0 procent (-9,2).
 • Resultat före skatt uppgick till -1,3 MSEK (-3,3).
 • Kassaflödet uppgick till 3,2 MSEK (-1,6).
 • Medelantalet anställda uppgick till 127 personer (100).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,16 kronor (-0,60).

Perioden januari-september 2019 (januari-september 2018)

 • Totala intäkter uppgick till 137,9 MSEK (128,5) en tillväxt med 7,3 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA uppgick till 7,1 MSEK (10,5).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 5,1 procent (8,2).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -0,1 MSEK (8,5).
 • EBIT-marginalen uppgick till -0,1 procent (6,6)
 • Resultat före skatt uppgick till -1,2 MSEK (8,0)
 • Kassaflödet uppgick till -2,5 MSEK (-0,7).
 • Medelantalet anställda uppgick till 123 (105).
 • Resultat per aktie uppgick till –0,23 kronor (0,96).

Händelser under tredje kvartalet 2019

 • I juli 2019 öppnades kontor i Frankfurt, Tyskland. Emanuel Gedeon är VD för Transcendent Group Germany. Per dags datum har ytterligare tre rekryteringar genomförts i Tyskland.
 • Vid extra bolagsstämma i 9 juli 2019 beslutades om ändring av bolagskategori från privat till publikt, varpå aktiekapitalet justerades via en fondemission.
 • Under hösten 2019 beslutade styrelsen att godkänna slutligt prospekt och för offentliggörandet om erbjudandet att teckna aktier i bolaget och för notering av bolagets aktier. Första dag för handel var den 22 oktober 2019.

Händelser efter tredje kvartalet

 • Den 22 oktober noterades bolaget aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktien var kraftigt övertecknad i noteringen.
 • I oktober tillträdde Magnus Karlsson som tillförordnad vd för dotterbolaget Regulatory Technology. Detta som ett led i satsningen på den digitala utvecklingen av vårt tjänsteutbud inom verksamhetsområdet Reg Tech
 • En ny tjänst inom RegTech, RFA Monitor, lanserades i oktober.

Kommentarer från vd Martin Malm:

Jag är glad att kunna rapportera en stark tillväxt för det tredje kvartalet. Intäkterna ökade med 23,6% och lönsamheten förbättrades jämfört med motsvarande kvartal 2018. Utfallet känns särskilt bra, eftersom det är en period med lägre aktivitet på grund av semestertider i juli och augusti.

I oktober genomförde vi en nyemission samt notering av Transcendent Group på Nasdaq First North Premier Growth market. Erbjudandet var övertecknat till 175% procent och det är glädjande att vi fått in så många nya aktieägare. Emissionslikviden skall till största del användas till att öka tempot i vår geografiska expansion samt till vår satsning inom affärsområdet Reg Tech.

Framöver kommer vi fortsätta lägga stort fokus på att attrahera erfarna konsulter som genom Transcendent Groups affärsmodell ges stort eget ansvar och möjlighet att vidareutveckla sina starka personliga varumärken och därigenom attrahera nya kunder.

Avslutningsvis vill jag passa på att hälsa våra nya aktieägare välkomna. Tillsammans har vi påbörjat nästa fas på Transcendent Groups resa där vi med tydligt fokus ska bygga långsiktiga värden för såväl våra kunder som ägare.

För mer information, kontakta:
Martin Malm, vd Transcendent Group
Martin.Malm@transcendentgroup.com
+46 73 335 94 26

Denna information är sådan som Transcendent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2019 kl. 08:00 (CET).

Om Transcendent Group
Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom Governance, Risk och Compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher. Sedan bolagets start 2001 har Transcendent byggt ett differentierat erbjudande baserat på en värderingsdriven kultur med erfarna experter. Transcendent Group är en av Europas, Sveriges och Norges bästa arbetsplatser 2019 och har varit ett Great Place to Work sedan 2012. Transcendent Group har cirka 130 antal anställda i 8 länder runtom i Europa. Transcendent Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank, +46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se. För mer information, besök www.transcendentgroup.com.

Related news