News

Kallelse till extra bolagsstämma i Transcendent Group AB (publ)

July 11, 2022

Transcendent Group AB (publ) (”Bolaget”), org. nr 559005–1164, håller extra bolagsstämma fredagen den 5 augusti 2022.

Stämman genomförs, med stöd av tillfälliga lagregler, genom poströstning (förhandsröstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 5 augusti 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställd.

Frågor

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. Frågor i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) kan i stället skickas i förväg med post till Bolaget på adress Transcendent Group AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm eller per e-post till bolagsstamma@transcendentgroup.com senast tisdagen den 26 juli 2022. Frågorna kommer att besvaras och publiceras senast söndagen den 31 juli 2022. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Lästmakargatan 20 i Stockholm och på Bolagets webbplats, https://transcendentgroup.com/investor-relations/#general-meetings och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta i stämman ska:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 28 juli 2022,
dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är mottagen senast torsdagen den 4 augusti 2022.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med verkan senast måndagen den 1 augusti 2022, tillfälligt hos Euroclear Sweden AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt § 22 lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt röstningsformulär användas. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Aktieägare kan rösta genom att skriva ut och fylla i det förhandsröstningsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://transcendentgroup.com/investor-relations/#general-meetings och sedan skicka formuläret per post till KANTER Advokatbyrå KB, att: Ebba Olsson Werkell, Box 1435, 111 84 Stockholm, eller med e-post till werkell@kntr.se, tillsammans med eventuell fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformulär som skickas in per post eller e-post. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även bifogas till förhandsröstningsformuläret.

Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets webbplats https://transcendentgroup.com/investor-relations/#general-meetings, per e-post till bolagsstamma@transcendentgroup.com eller per telefon till Charlotte Elsnitz +46 738 22 80 40.

Förhandsröstningsformuläret inklusive, om i den mån tillämpligt, fullständiga fullmakts- och behörighetshandlingar, måste vara ovan angiven mottagare tillhanda, senast torsdagen den 4 augusti 2022. Aktieägaren får inte förse förhandsröstningsformuläret med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman vänligen kontakta Charlotte Elsnitz på telefon +46 738 22 80 40 eller per e-post till bolagsstamma@transcendentgroup.com.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringspersoner.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman.
  8. Fastställande av arvoden till styrelsen
  9. Val av styrelseledamöter.
  10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 2

Styrelsen föreslår Ebba Olsson Werkell (KANTER advokatbyrå), eller vid förhinder för henne, den som styrelsen i stället anvisar, som ordförande vid stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 3

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeraren.

Förslag till beslut avseende punkt 4

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Anders Sundin Lundberg, representant för FCG Holding Sverige AB, eller vid förhinder, den som styrelsen i stället anvisar. Justerarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till beslut avseende punkterna 7–9

FCG Holding Sverige AB som efter genomförandet av det offentliga uppköpserbjudandet äger över 90% av aktierna och rösterna i Bolaget har lämnat följande förslag:

att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter (punkt 7);

att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter (punkt 8); och

att nuvarande styrelse entledigas samt att till nya styrelseledamöter fram till slutet av nästa årsstämma välja Kristian Bentzer, Magnus Karlberg och Jimmi Brink. Till ordförande föreslås Kristian Bentzer. (punkt 9).

Handlingar

Handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, https://transcendentgroup.com/ senast från och med fredagen den 15 juli 2022. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämmoaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

Aktier och röster

Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 6 526 611.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Styrelsen
Stockholm i juli 2022
Transcendent Group AB (publ)

This is an unofficial translation of the Swedish notice. In case of any discrepancies between the Swedish notice and this English translation, the Swedish notice shall prevail.

Related news