News

Kommuniké från Transcendent Groups årsstämma

May 26, 2020

Den 26 maj 2020 höll Transcendent Group AB (publ) sin årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut hänvisas till beslutsunderlag till årsstämman tillgängligt på bolagets hemsida https://transcendentgroup.com/investor-relations/.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019.

Utdelning
Det beslutades att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna.

Styrelse och revisorer
Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Lars-Olof Andersson, Håkan Berg, Sigrun Hjelmqvist, Magnus Juvas och Ingrid Nordlund för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Håkan Berg omvaldes till styrelsens ordförande.

Det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslöt, i enlighet med kommitténs förslag, att arvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till vardera stämmovald styrelseledamot samt att arvode till revisor ska utgå enligt fastställd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om apportemission
Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av 61 069 stamaktier, mot betalning i apportegendom. Rätt att teckna de nya stamaktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma Anna Nielanger. De nyemitterade stamaktierna ska betalas genom tillskjutande av apportegendom bestående av 5 000 aktier i Transcendent Group AB:s dotterbolag Transcendent Group Väst AB.

Beslut om valberedningsinstruktion inför årsstämman 2021
Årsstämman beslöt om beslut om valberedningsinstruktion inför årsstämman 2021.

Beslut om ändring av bolagsordning
Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om beslut om att ändra punkt 8 i bolagsordningen genom att ta bort information om avstämningsdag som en anpassning till kommande lagändring.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Malm, CEO Transcendent Group
Martin.Malm@transcendentgroup.com

+46 73 335 94 26

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020 kl. 18:15 (CET).

Om Transcendent Group
Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom Governance, Risk och Compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher. Sedan bolagets start 2001 har Transcendent byggt ett differentierat erbjudande baserat på en värderingsdriven kultur med erfarna experter. Transcendent Group är en av Sveriges bästa arbetsplatser 2019 och har varit ett Great Place to Work sedan 2012. Transcendent Group har cirka 130 antal anställda i 8 länder runtom i Europa. Transcendent Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank, +46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se. För mer information, besök www.transcendentgroup.com.

Related news