News

Transcendent Group AB: Kommuniké från Transcendent Groups årsstämma

May 25, 2021

Transcendent Group AB (publ) har idag avhållit årsstämma. Mot bakgrund covid-19 hölls stämman genom förhandsröstning (poströstning), utan fysisk närvaro. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständig information avseende samtliga beslut hänvisas till beslutsunderlag till årsstämman tillgängligt på bolagets hemsida https://transcendentgroup.com/investor-relations/#general-meetings

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020.

Utdelning

Det beslutades att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna.

Styrelse och revisorer

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Lars-Olof Andersson, Sigrun Hjelmqvist, Magnus Juvas och Ingrid Nordlund och till ny ledamot valdes Jan Palmqvist, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Sigrun Hjelmqvist valdes till styrelsens ordförande.

Det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslöt, i enlighet med kommitténs förslag, att arvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till vardera stämmovald styrelseledamot samt att arvode till revisor ska utgå enligt fastställd räkning.

Beslut om valberedningsinstruktion

Årsstämman beslöt om beslut om valberedningsinstruktion att gälla tills vidare.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om beslut om att ändra punkt 1 i bolagsordningen genom att ändra firma till företagsnamn och att lägga till en ny punkt 12 i bolagsordningen för att möjliggöra fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma.

Related news