News

Transcendent Group: Bokslutskommuniké 2021

February 15, 2022

Fjärde kvartalet 2021 (fjärde kvartalet 2020)

 • Totala intäkter uppgår till 63,0 MSEK (51,6), en ökning med 22,0 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA uppgår till 9,5 MSEK (7,2).
 • EBITDA-marginalen uppgår till 15,1 procent (13,9).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 6,0 MSEK (4,0).
 • EBIT-marginalen uppgår till 9,6 procent (7,7).
 • Resultat före skatt uppgår till 5,3 MSEK (2,5).
 • Kassaflödet uppgår till 5,6 MSEK (5,8).
 • Medelantalet anställda uppgår till 122 personer (112).
 • Resultat per aktie uppgår till 0,30 kronor (0,23).

Helåret 2021 (helåret 2020)

 • Totala intäkter uppgår till 219,6 (190,7), en ökning med 15,2 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA uppgår till 30,9 MSEK (11,1).
 • EBITDA-marginalen uppgår till 14,1 procent (5,8).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 19,4 MSEK (–0,5).
 • EBIT-marginalen uppgår till 8,8 procent (–0,3).
 • Resultat före skatt uppgår till 17,6 MSEK (–2,7).
 • Kassaflödet uppgår till –4,9 MSEK (2,8).
 • Medelantalet anställda uppgår till 117 personer (125).
 • Resultat per aktie uppgår till 1,90 kronor (–0,39).

Händelser under kvartalet

 • I november meddelar Transcendent Groups VD Martin Malm bolaget att han avyttrat 65 000 aktier till en annan befintlig och långsiktig aktieägare i Transcendent Group. Försäljningen motsvarar 4,2 procent av Martin Malms aktieinnehav som efter försäljningen uppgår till 1 497 945 aktier, motsvarande 23,0 procent av aktier och kapital.
 • I mitten på november meddelas att valberedningen inför stämman 2022 är utsedd för Transcendent Group.
 • I december meddelar Transcendent Groups valberedning att de kommer att föreslå till årsstämman 2022 att Transcendent Groups vd Martin Malm väljs till ny styrelseordförande. Som en följd av detta har Martin Malm meddelat styrelsen att han önskar avgå som vd.
 • Senare i december utser styrelsen i Transcendent Group Lars Reidar Vold-Andersen till ny verkställande direktör för bolaget med tillträde direkt efter stämman 2022. Lars efterträder Martin Malm, som har föreslagits som styrelseordförande från och med årsstämman 2022.
 • I linje med Transcendent Groups utdelningspolicy föreslår styrelsen en utdelning om 0,9 kronor per aktie för räkenskapsåret 2021 samt en extra utdelning om 0,6 kronor per aktie. Styrelsen föreslår därmed årsstämman att besluta om en utdelning om 1,5 kronor per aktie.

Händelser efter periodens slut

 • Inga väsentliga händelser efter periodens slut har inträffat.

Kommentarer från vd Martin Malm:

”När vi nu lägger 2021 till handlingarna kan vi konstatera att det blev det bästa året i Transcendent Groups historia. Vi har under året brutit tidigare säsongsmönster och har haft en jämnare intjäningsförmåga mellan kvartalen – även om det fjärde kvartalet fortsatt är viktigt för helårsresultatet. Detta har gjort verksamheten mer hållbar och motståndskraftig samt att vår intjäningsförmåga har ökat genom att vi utnyttjar våra resurser bättre.

I det fjärde kvartalet ökar vi vår omsättning med 22,0 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året till 63 MSEK, samtidigt som vi uppvisar en stark rörelsemarginal om 9,6 procent. Dragloket i vår utveckling är våra etablerade marknader Sverige och Norge som fortsätter att uppvisa lönsam tillväxt helt i linje med våra prioriteringar.

Vi har upplevt en fortsatt stark efterfrågan på våra GRC-tjänster, där den uppåtgående trenden inom Cyber Security tilltagit ytterligare. För att möta efterfrågan och stärka vårt erbjudande har vi investerat i vårt team och rekryterat flera seniora experter inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Förstärkningarna möjliggör att vi kan positionera oss som en av de främsta aktörerna på den nordiska marknaden inom området.

Med årets starka finansiella resultat i ryggen har styrelsen föreslagit en utdelning för första gången i noterad miljö. Detta är ett kvitto på bolagets framsteg med fokus på lönsam tillväxt, vilket också ska komma aktieägarna till gagn.”

Länk till rapporten

Rapporten bifogas i detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på https://transcendentgroup.com/investor-relations/.

Related news