News

Transcendent Group: Delårsrapport januari-mars 2021

May 18, 2021

Första kvartalet 2021 (första kvartalet 2020)

 • Totala intäkter uppgår till 51,0 MSEK (51,1), en minskning med 0,1 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA uppgår till 7,0 MSEK (1,4).
 • EBITDA-marginalen uppgår till 13,6 procent (2,7).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 4,3 MSEK (–1,4).
 • EBIT-marginalen uppgår till 8,5 procent (–2,7).
 • Resultat före skatt uppgår till 4,2 MSEK (–0,4).
 • Kassaflödet uppgår till -4,3 MSEK (–4,4).
 • Medelantalet anställda uppgår till 111 personer (132).
 • Resultat per aktie uppgår till 0,56 kronor (–0,09).

Händelser under första kvartalet 2021

 • Utses till gasellföretag (DN) i Norge.
 • Transcendent Group Stockholm AB namnändras till Transcendent Group Sverige AB.
 • Isabelle Colin utses som VD för Transcendent Group Belgien.
 • I mars meddelar Transcendent Group att bolaget blivit rankad som Sveriges 8:e bästa arbetsplats på Great Place to Work´s årliga topplista samt är det börsnoterade företag som har högst placering på listan, i kategorin medelstora bolag. Under 2020 utsågs Transcendent Group till Sveriges 7:e bästa arbetsplats.

Händelser efter periodens slut

 • Håkan Berg utses som VD för Transcendent Group Regulatory Technology AB.
 • I april meddelar Transcendent Group att bolaget rankas som Norges tredje bästa arbetsplats på Great Place to Works årliga topplista i kategorin små organisationer. Det är fjärde året i rad som det norska dotterbolaget når topplistan. Förra året rankades Transcendent Group som Norges fjärde bästa arbetsplats.
 • Fusionen mellan Transcendent Group Sverige AB och Transcendent Group Väst AB verkställs.
 • I april meddelar Transcendent Group att man förväntar sig ett resultat för första kvartalet 2021 som avviker positivt från tidigare säsongsmönster.

Kommentarer från vd Martin Malm:

”För första gången på länge inleder Transcendent Group året med ett positivt rörelseresultat. Vi har tidigare kommunicerat att de beslut och kostnadsbesparingar som initierades under förra året förväntas få full positiv effekt under 2021. Kombinerat med ökad beläggningsgrad skördar vi nu frukten av det arbetet, och redan den 20 april kommunicerade vi att resultatet för kvartalet förväntades avvika väsentligt positivt från tidigare års säsongsmönster. Vårt rörelseresultat uppgår till 4,3 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,5 procent. Vi kan därmed konstatera att sett till resultat är starten på året den bästa i företagets snart tjugoåriga historia. Omsättningen i det första kvartalet var i princip oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år (–0,1 procent). Vårt kommunicerade fokus för 2021, att säkerställa god omsättning såväl som god marginal för befintlig verksamhet och koncernen som helhet, är uppfyllt för årets första kvartal med ett rörelseresultat som förbättrats med 5,7 MSEK.

Trots de utmaningar som Covid-19 inneburit och den osäkerhet som alltjämt råder är vår bedömning att marknaden är på väg att normaliseras och vi upplever en stark efterfrågan på våra tjänster. Vi ser positiv utveckling av segmenten Etablerade marknader och Nya marknader, framför allt gällande rörelseresultat och marginaler.

Vi har under kvartalet lyckats etablera vårt hållbarhetserbjudande där vi stöttar våra kunder att integrera ESG-aspekter (Environmental, Social and Governance) inom affärskritiska områden som strategi, regelefterlevnad och riskhantering. Här bedömer vi att marknadsläget framåt ser gott ut, drivet av starka megatrender som påskyndas av regleringar som bland annat utgår från EU:s strategi för hållbar finansiering inom ramverket för the Green Deal, taxonomiförordningen samt riktlinjer från Europeiska bankmyndigheten (EBA).

Min bedömning är att även det andra kvartalet kommer kunna leverera ett rörelseresultat som väsentligt överstiger tidigare års säsongsmönster. Givet den efterfrågan vi ser på våra tjänster kombinerat med en alltmer normaliserad marknad är jag övertygad om att vi kommer lyckas bygga vidare på Transcendent Groups positiva trend och leverera hållbar tillväxt över tid.”

Länk till rapporten

Rapporten bifogas i detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på https://transcendentgroup.com/investor-relations/.

Related news