News

Transcendent Group: Delårsrapport januari-september 2021

October 28, 2021

Tredje kvartalet 2021 (tredje kvartalet 2020)

 • Totala intäkter uppgår till 44,8 MSEK (38,5), en ökning med 16,3 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA uppgår till 2,9 MSEK (0,6).
 • EBITDA-marginalen uppgår till 6,6 procent (1,6).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 0,3 MSEK (–2,2).
 • EBIT-marginalen uppgår till 0,6 procent (–5,8).
 • Resultat före skatt uppgår till 0,0 MSEK (–2,4).
 • Kassaflödet uppgår till –3,0 MSEK (–4,6).
 • Medelantalet anställda uppgår till 120 personer (122).
 • Resultat per aktie uppgår till 0,0 kronor (–0,27).

Årets första nio månader, januari-september 2021 (januari-september 2020)

 • Totala intäkter uppgår till 156,6 MSEK (139,0), en ökning med 12,6 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA uppgår till 21,4 MSEK (4,0).
 • EBITDA-marginalen uppgår till 13,6 procent (2,9).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 13,4 MSEK (–4,5).
 • EBIT-marginalen uppgår till 8,5 procent (–3,3).
 • Resultat före skatt uppgår till 12,3 MSEK (–5,2).
 • Kassaflödet uppgår till –10,5 MSEK (–3,0).
 • Medelantalet anställda uppgår till 116 personer (129).
 • Resultat per aktie uppgår till 1,6 kronor (–0,62).

Händelser under tredje kvartalet

 • I juli rapporterar Transcendent Group preliminärt en tillväxt om cirka 23 procent i andra kvartalet 2021 samt ett rörelseresultat som avviker positivt från tidigare säsongsmönster.
 • Transcendent Group lanserar, i samarbete med Whistlelink, en produkt som hjälper kunder att hantera alla kritiska moment för att följa det nya regelverket kring visselblåsning som träder i kraft i slutet av 2021.

Händelser efter periodens slut

 • Inga väsentliga händelser efter periodens slut har inträffat.

Kommentarer från vd Martin Malm:

”Det tredje kvartalet präglas normalt sett av lägre aktivitet på grund av semestertider och mot den bakgrunden känns det bra att kunna rapportera att vi fortsätter vår tillväxt och lyckas leverera ytterligare ett starkt kvartal. Den generella efterfrågan på våra GRC-tjänster är fortsatt hög och omsättningen för tredje kvartalet uppgick till nästan 45 MSEK, vilket är en ökning med drygt 16 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Vårt rörelseresultat fortsätter att skilja sig positivt från tidigare säsongsmönster där vi tidigare år har redovisat ett negativ resultat mot bakgrund av att två semestermånader normalt tynger kvartalet.
Trots detta lyckas vi för det tredje kvartalet i år redovisa ett positivt rörelseresultat som uppgår till 0,3 MSEK. Särskilt segmentet Etablerade marknader uppvisar stark omsättningsutveckling under kvartalet. Vi ser ökade kostnader för rörlig ersättning till våra skickliga medarbetare och vi förväntar oss att detta fortsätter under resten av året.

Tillväxten drivs av en generellt ökad efterfrågan på tjänster inom GRC där Cyber Security fortsatt har en uppåtgående trend. En av våra utmaningar är att hitta och rekrytera talanger och erfarna konsulter i tillräcklig takt för att hålla jämna steg med den växande efterfrågan.

Sammantaget kan vi konstatera att 2021 hittills har varit en stor framgång för Transcendent Group där vi lyckats leverera i enlighet med vår målsättning att uppnå hållbar och lönsam tillväxt. Med god finansiell utveckling i ryggen och en stark position på marknaden har vi en stabil grund att bygga vidare på. Jag ser med optimism på framtiden för Transcendent Group där vi har goda förutsättningar för att avsluta året med flaggan i topp genom att åter skapa en stabil tillväxt samt att leverera det bästa helårsresultatet i bolagets historia.”

Länk till rapporten

Rapporten bifogas i detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på https://transcendentgroup.com/investor-relations/.

Related news