News

Digitaliseringens påverkan på internrevision

June 18, 2019

Under Transcendent Groups GRC-dag den 9 maj diskuterade vi tillsammans med 15 internrevisorer och GRC-specialister hur internrevisionen kommer att påverkas av digitalisering, artificiella intelligenser, robotar, maskinlärande osv. Även om en del av dessa ord kan kännas som ”buzzwords” så är det en omvälvande förändring vi står inför (eller är mitt uppe i beroende på vem man frågar).

En utmaning är att det finns olika delar av digitalisering som kommer att påverka oss på olika sätt. Robotisering (att göra en analog process digital) kommer främst påverka hur vi arbetar, medan maskinlärande och artificiella intelligenser kommer att påverka så mycket mer avseende kompetens, risker, potentiella felkällor osv.

Till exempel så har vi inom revision sagt att om man ska granska ett IT-system så behöver vi bara titta på en transaktion, dvs med samma indata så behandlar systemet den på samma sätt och vi får ett förutsägbart resultat. Men hur ska vi hantera system (AI/ML) som är byggda för att förändras över tiden beroende på olika faktorer och där systemet på egen hand ska leverera en annorlunda output, även om inputen är den samma? Detta ställer nya krav på hur vi som internrevisorer ser på risker och hur vi granskar dessa.

Hur skall vi som internrevisorer kunna inneha rätt kompetens för att förstå dessa system och hur de påverkar riskerna i organisationen? Vi tror att följande punkter är en start:

  1. Stärk din IT-kompetens rent generellt. Vi tror att IT i framtiden kommer att bli en ännu viktigare del av internrevisionens arbete, och att ha en god förståelse för IT-risker kommer vara kritiskt för att säkerställa att internrevisionen ligger i framkant av utvecklingen.
  2. För att kunna hantera robotiserade processer tror vi att ökat användande av dataanalys, för att säkerställa att alla transaktioner är rätt behandlade, är kritiskt. Tiden då man kunde ta ett urval på 25 transaktioner för att säkerställa att en kontroll fungerar effektivt är över (eller kommer vara det inom några år).
  3. Om du inte redan börjat sätta dig in i vad artificiella intelligenser, maskinlärande, robotisering osv. är och hur de påverkar ditt företag och bransch så är det dags nu. En start kan vara denna korta video: https://www.youtube.com/watch?v=dI3lm2P32Yc.

 

Författare: Thomas Mellin och Rasmus Forssblad

Related news