News

Felles uttalelse fra Europa om hvitvasking og terrorfinansiering

December 2, 2019

EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv krever en felles uttalelse («Joint Opinion») fra de tre europeiske finanstilsynsmyndighetene (ESA-ene) minimum annethvert år. Uttalelsen skal drøfte hvordan risikoer knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering påvirker finanssektoren i EU. Hensikten er å bidra til styrking av håndhevelse og etterlevelse på området. De tre myndighetene – European Banking Authority (EBA), European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) og European Securities and Markets Authority (ESMA) – publiserte sin siste uttalelse i oktober og adresserer flere risikoområder. Vi gir en oversikt over de mest relevante temaer under:

Ny teknologi

Det påpekes at mens teknologisk utvikling gir nye muligheter for FinTech og RegTech og kan bidra til sterkere bekjempelse av økonomisk kriminalitet, så kan den samme teknologiske utviklingen også bidra til å øke risikoen knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering. Særlig gjelder dette der finansinstitusjoner ikke forstår eller håndterer sårbarheter som følge av den nye teknologien på en tilfredsstillende måte.

Virtuelle valutaer eller kryptovaluta

Også spredningen av virtuelle valutaer er en økende bekymring for tilsynsmyndighetene grunnet både mangel på felles tilsynspraksis, og anonymiteten som ligger til grunn for slike valutaer.

Ulik praksis for gjennomføring

Den forrige Joint Opinion i 2017 fremhevet utfordringer som hadde oppstått på grunn av ulik gjennomføring av det fjerde hvitvaskingsdirektivet blant medlemsstatene.  Den nye Joint Opinion referer fremdeles til utfordringer, men også at tiltak er iverksatt for å adressere enkelte av disse utfordringene, eksempelvis en revisjon av kapitalkravdirektivet (CRDV).

Svakheter i kontrollsystemer

ESA-ene er opptatt av svakheter i kontrollsystemene implementert av finansinstitusjoner. Dette gjelder spesielt svakheter knyttet til systemer for overvåking og rapportering av mistenkelige transaksjoner, særlig i sektorene med et høyt volum av transaksjoner. ESA-ene påpeker også bekymringer for finanssektoren sin evne til å utforme tilstrekkelige risikovurderinger for både virksomheten og virksomhetens kunder. Uttalelsen oppfordrer myndighetene å spille en større og mer aktiv rolle overfor privat sektor for å sikre at risikoer og bekymringer håndteres bedre. Slik ønsker man også å forbedre myndighetenes forståelse og kunnskap om nye produkter, tjenester og teknologisk utvikling.

Interaktivt verktøy

ESA-ene har utarbeidet et interaktivt verktøy, som er tilgjengelig på deres nettside[1]. Verktøyet gir et oversiktlig bilde av og beskriver de påpekte risikoene i uttalelsen. Det gir samtidig mer detaljer og innsyn i utvikling i risikoområder, kvaliteten i kontrolltiltak, brudd og tilsynsaktivitet (inspeksjoner).

Rapporteringspliktige bør ta hensyn til uttalelsen i sine risikovurderinger

Uttalelsens innhold er basert på funn fra data hentet fra EUs medlemsstaters finanstilsynsmyndigheter. Det forventes at myndigheter og rapporteringspliktige tar hensyn til uttalelsen i sine risikovurderinger knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering.

Transcendent Group bistår en rekke ulike aktører i finanssektoren med rådgivning knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering. Om du ønsker en sparringspartner med praktisk innsyn i ledende markedspraksis, så ikke nøl med å kontakte oss.

[1] https://tools.eba.europa.eu/joint-opinion/JO_ML_TF_2019.html

Forfatter: Gillean Dean Nordal

Related news