News

Gjenopprettingsplaner

January 9, 2019

1. januar 2019 trådte kravet om etablering av gjenopprettingsplaner (ofte også omtalt som recovery plan) i kraft i Norge. Dette betyr at alle banker og kredittforetak skal etablere slike planer. En gjenopprettingsplan er en beredskapsplan som angir tiltak foretaket kan gjennomføre for å gjenopprette sin finansielle stilling når denne har blitt betydelig svekket. Her gir vi en liten innføring i hva gjenopprettingsplanen er og hva som bør inngå i planen.

Hva er en gjenopprettingsplan? 

En gjenopprettingsplan er en beredskapsplan som angir hvilke tiltak foretaket kan gjennomføre for å gjenopprette sin finansielle stilling når denne har blitt betydelig svekket. Gjenopprettingsplanen skal lages for konsernet og er en naturlig forlengelse av ICAAP/ILAAP og eksisterende krisehåndteringsplaner i foretakene. Planen kan ikke forutsette statlig støtte, og den skal kunne gjennomføres raskt og med minst mulig skadevirkninger for kunder, andre finansforetak og den finansielle stabiliteten. 

Kravet om å etablere gjenopprettingsplaner er en del av den norske implementeringen av EU-direktivet Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD)1, og innebærer at alle banker og kredittforetak skal etablere slike planer. Det samme gjelder for holdingforetak og morselskap i finanskonsern, finansieringsselskaper som inngår i finanskonsern og enkelte verdipapirforetak. 

Hva brukes gjenopprettingsplanen til? 

Gjenopprettingsplanen er et viktig verktøy for selskapet til å på forhånd identifisere mulige tiltak som kan iverksettes og hvordan disse kan gjennomføres og håndteres i en krisesituasjon, samt for å kartlegge foretakets totale gjenopprettingsevne. Planen skal tilpasses foretakets størrelse og kompleksitet, og dette prinsippet vil også Finanstilsynet legge til grunn når tilsynet vurderer planen. Videre er planen viktig for at Finanstilsynet skal kjenne til foretakets egne evne til gjenoppretting, slik at Finanstilsynet kan unngå å gripe inn unødig. Gjenopprettingsplanen danner også utgangspunktet for en eventuell krisehåndteringsplan som skal utarbeides av krisehåndteringsmyndigheten – Finanstilsynet. 

Innholdet i gjenopprettingsplanen 

Gjenopprettingsplanen skal først og fremst beskrive tiltak som kan gjennomføres for å håndtere problemer i foretaket i en tidlig fase slik at foretakets finansielle stilling kan gjenopprettes når denne er betydelig svekket. Gjenopprettingstiltakene er selve kjernen i planen og bør vies mest tid ved utarbeidelse av planen. Tiltakene knytter seg til hvordan foretaket kan styrke kapital- og likviditetssituasjonen, samt eventuelle strategiske justeringer som kan gjennomføres. Planen bør beskrive hvordan tiltakene kan bidra til å gjenopprette foretakets finansielle stilling raskt og med minst mulig skadevirkninger for omgivelsene. Gjenopprettingsplanen skal som nevnt ikke legge til grunn statlig støtte, men skal vurdere mulighet for å trekke på sentralbankfasiliteter.

For å kunne gjøre gode vurderinger av hvilke tiltak som vil kunne være mulig og ønskelig å gjennomføre er det enkelte andre momenter som bør være på plass.

  • Strategisk analyse: Gjenopprettingsplanen skal gi en kort oversikt over foretakets forretningsmodell, strategi, selskapsstruktur, juridiske bindinger og tjenesteområder for å kunne gi en god oversikt over hvordan foretakets omgivelser og foretakets enheter vil bli påvirket i en situasjon med svekket finansiell stilling.
  • Indikatorer: Foretaket må etablere indikatorer med utgangspunkt i foretakets eksisterende risikostyringsrammeverk som kan fange opp når foretaket nærmer seg en situasjon der det kan bli nødvendig å gjennomføre de identifiserte tiltakene. Indikatorene skal ikke være automatiske triggere for å initiere tiltakene i planen, men skal fungere som varsellamper for å sikre at selskapet vurderer om det er behov for å initiere tiltak, og vurdere eventuelt når og hvilke tiltak som bør iverksettes. Indikatorene skal omfatte indikatorer for kapital, likviditet, lønnsomhet og kvalitet på eiendelene, samt indikatorer for markedsutvikling og makroutvikling.
  • Scenarier: For å teste at gjenopprettingstiltakene fungerer i ulike stresscenarier skal det utarbeides tre krisescenarier; en systemkrise, en foretaksspesifikk krise og en kombinasjon av disse to. Krisescenariene bør også belyse forskjeller ved kriser som utvikler seg raskt eller langsomt.

En viktig ramme for hvordan planen fungerer dekkes under omtalen av styring og kontroll. Omtalen bør omfatte hvordan planen er utarbeidet og forankret i organisasjonen, prosesser for gjennomføring av gjenopprettingstiltak, samt omtale av kommunikasjon- og informasjonssystemer som er på plass.

For de som skal ta fatt på arbeidet med å lage en gjenopprettingsplan nå kan det nok høres ut som en krevende oppgave, men det er absolutt overkommelig og det er ingen grunn til å utsette arbeidet med gjenopprettingsplanen. Ønsker du mer informasjon eller trenger bistand til å etablere en gjenopprettingsplan for din virksomhet, ta kontakt med oss i Transcendent Group.

Forfatter: Heidi Hasvold 

Related news