News

IDD – Forsikringsdistribusjonsdirektivet

May 2, 2018

EU har vedtatt et nytt direktiv for distribusjon av forsikringsprodukter som trer i kraft i EU 1. oktober 2018. Direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS avtalen, men forslag til norsk gjennomføring ble sendt på høring fra departementene 6. mars 2018, med høringsfrist 6. juni 2018.

Et av hovedformålene med direktivet er å styrke forbrukerbeskyttelsen ved å innføre like rammer for formidling og salg av forsikringer uavhengig av salgskanal. Et annet formål med direktivet er å styrke konkurransen i det europeiske forsikringsmarkedet. Direktivet vil erstatte gjeldende forsikringsformidlingsdirektiv (IMD) fra 2005 og vil påvirke forsikringsformidlingsforskriften, finansforetaksforskriften, forsikringsavtaleloven, forsikringsavtaleforskriften og finansforetaksloven.

Direktivet bygger i stor grad på IMD, men for forsikringsselskaper og distributører er det særlig følgende områder som endres eller strammes til:

  • Direktivet utvider virkeområdet til også å gjelde forsikringsselskapenes direkte salg, og ikke bare salg via agenter og meglere.
  • I tillegg vil reglene gjelde for alle typer forsikringsprodukter, samt både individuelle og kollektive avtaler.
  • Direktivet gir strengere krav til vurdering av interessekonflikter og avlønningsopplysninger.
  • Direktivet stiller strenge krav til kryssalg og produktpakker, herunder skal det blant annet opplyses om produktene kan kjøpes hver for seg og hva det evt. koster.
  • Det stilles krav til at selskapene skal ha prosedyrer for produktvurdering, det skal herunder etableres rutiner for vurdering og godkjenning av nye og endrede produkter. De ulike produktenes målgruppe skal spesifiseres og det skal foreligge en dokumentert vurdering av risikoer knyttet til målgruppen. Det skal også foreligger rutiner for å vurdere om eksisterende produkter og deres distribusjonsstrategi fortsatt er relevant for målgruppen.
  • Det innføres krav om god forretningsskikk for distributører av forsikringsprodukter. Herunder skal distributører opptre ærlig, rettferdig og profesjonelt til kundens beste. Selgere av forsikringsprodukter skal påse at informasjonen som gis kunden er korrekt, klar og ikke villedende.
  • Det kommer også krav til egnethet for selgere og formidlere av forsikring. Egnethetskravene avhenger av hvilke produkter som selges og hvorvidt man er selger eller formidler.
  • Skadeforsikringsselskaper skal i tillegg utarbeide et «standardised insurance product information document» (IPID) (se figur) som skal sikre at kundene får tilstrekkelig informasjon om hva forsikringen dekker og ikke dekker, samt gir et bedre grunnlag for å sammenlikne produkter og priser.

Ønsker du mer informasjon eller trenger bistand til praktisk gjennomføring av nødvendige endringer i din virksomhet, ta kontakt med oss i Transcendent Group.

Forfatter: Maria Haug Edvardsen

Related news