News

Martin Bohlin ny VD för Transcendent Group Stockholm

December 5, 2017

Martin Bohlin, tidigare försäljningschef på koncernnivå, blir VD för dotterbolaget Transcendent Group Stockholm när Martin Malm, tidigare ansvarig för verksamheten i Stockholm, nu fokuserar på rollen som koncernchef.

Gynnsamt marknadsläge

”I Stockholm har vi vårt huvudkontor. Det är vår största marknad och det var här det hela började 2001, så det är naturligtvis med ödmjukhet och stort stöd från medarbetare och styrelse som jag axlar min nya roll under januari 2018”, säger Martin Bohlin, VD för Transcendent Group Stockholm.

Marknadsläget och konjunkturen är gynnsam och efterfrågan på Transcendent Groups tjänster inom Governance, Risk & Compliance (GRC) ökar kontinuerligt; delvis drivet av digitalisering, nya och förändrade risker samt branschöverskridande regelverk som GDPR.

”Efterfrågan på erfarna specialister är tydlig, vilket passar oss perfekt eftersom vi endast har konsulter med ett genomsnitt på över tio år inom sina respektive specialistområden. Till våra kunder i Stockholm, som lika ofta är nordiska och globala aktörer som lokala, kan vi erbjuda hela vår palett av tjänster genom ett femtiotal medarbetare lokalt, men också genom att låna in specialistkompetens från våra andra kontor när så behövs”, kommenterar Martin Bohlin.

Ökad medvetenhet om GRC

Fortsatt högt regelverkstryck och hög mognadsgrad avseende GRC karakteriserar den finansiella sektorn som står för majoriteten av företagets omsättning. Transcendent Group har sedan länge också varit starka inom den statliga sektorn avseende internrevision, där det enligt Martin Bohlin handlar om att kontinuerligt utveckla intern- och IT-revisionstjänster för att behålla positionen som marknadsledare.

”Jag vill lyfta fram våra kunders ökade medvetenhet och mognadsgrad avseende GRC som den viktigaste tillväxtfaktorn. En ökad förståelse för vad effektiv hantering av GRC kan bidra med och vilken effekt det har för organisationen gör våra kunder till tydligare beställare och därigenom kan vi addera ett högre värde i vår leverans”, säger Martin Bohlin.

Martin Bohlin identifierar också stark tillväxt inom tillverkande industri, tjänstesektorn och detaljhandeln som i många fall har hög processmognad och kommit långt inom digital transformation.

Värderingarna fortsätter driva

”Martin har handplockats en gång i tiden, precis som alla våra medarbetare. Han är entusiasmerande med god förmåga att se helheten och kan därigenom tydligt förmedla riktning. Det är med varm hand jag lämnar över stafettpinnen”, säger Martin Malm, Group CEO på Transcendent Group.

”Min ambition är att kunna växa med 20 procent årligen och ytterligare stärka vår position på marknaden. För mina kollegor i Stockholm kommer det att bli tydligare hur och på vilket sätt vi ska värna om vår kultur och värderingar, som bottnar i det ”lilla” företaget – trots att vi blir fler och större”, avslutar Martin Bohlin.

Related news