News

RegTech

September 25, 2018

RegTech kan i prinsippet anvendes i alle bransjer som er underlagt et regulatorisk regime, men det store omfanget av regulering og rapporteringskrav innenfor finansbransjen, gjør at det er her det største markedet finnes.

Det er spesielt to viktige drivere for utviklingen innenfor RegTech. Den første er den generelle digitaliseringen som både har skapt nye muligheter for systemutvikling og helt nye aktører og løsninger innenfor finansbransjen. Den andre er utviklingen innenfor det regulatoriske regimet, der de siste ti årene har gitt oss en rekke nye, og til dels komplekse lovverk, med tilhørende krav om omfattende dokumentasjon og rapportering.

Allerede i 2017 rangerte analyseselskapet FinTech Global de 100 mest innovative RegTech selskapene og under disse finnes det garantert en stor underskog av mindre leverandører og utviklere som står klare til å innta scenen med nye løsninger. Så langt har RegTech i all hovedsak tatt utgangspunkt i det eksisterende regulatoriske regimet og vært fokusert mot digitalisering av manuelle prosesser. I fremtiden vil vi kanskje i større grad se at selve tilsynsregimet også endres mot en automatisk og kontinuerlig oppfølging av transaksjoner eller porteføljer som ikke involverer mennesker på noen side av prosessen.

Selskaper som vurderer å innføre RegTech må gjøre de samme vurderingene som for alle typer investeringer. Å gå til innkjøp av og implementere en systemløsning har åpenbart en kostnadsside, samtidig kan det ligge en betydelig besparelse i å automatisere til dels tunge og komplekse prosesser. Det er uansett svært viktig å avklare nøyaktig hvilke behov løsningen skal dekke og hvilke leverandører som kan levere og som kan forventes å supportere og videreutvikle i framtiden. Det er også viktig å huske på at implementering av systemløsninger gir liten gevinst uten at det skjer prosessendringer parallelt. Dette til tross, på samme måte som samlebåndsoppgaver har blitt automatisert, har RegTech potensial til overlate de kjedelige oppgavene til maskinene, og frigjøre tid og energi til mer givende og verdiskapende arbeid.

Forfatter: Helge Benum

Related news