News

Transcendent group lanserar digitala tjänster

September 30, 2019

Digitalisering handlar inte i första hand om teknisk utveckling. Digitalisering handlar om att omstrukturera företag så att de effektivt kan dra nytta av data, skapa nya värden både genom intern effektivisering och genom att förändra och bredda existerande affär. Digitalisering kommer med andra ord att påverka hela företagets värdekedja och affärsmodeller.

Inom TG tror vi att digitalisering kommer in överallt i företagets verksamhet. Hittills har de stora framstegen inom digitalisering vad gäller GRC främst skett inom interna processer. Nästa steg handlar mer om att utveckla affärer och affärsprocesser som drar nytta av digitaliseringens möjligheter. I det steget handlar det mycket mer om att skapa kundvärde och att involvera kunderna i värdeskapandet. Därför behöver utvecklingen ske i nära samarbete med kunderna för att tillvarata hela potentialen av de digitala lösningar som utvecklas.

Transcendent Group är av uppfattningen att digitalisering kommer att få stor betydelse för tjänsteutbudet inom GRC de närmaste åren. Därför har Transcendent Group lanserat ett nytt innovativt digitalt verksamhetsområde, ”RegTech”, där avsikten är att utveckla marknadsledande digitala GRC produkter och tjänster. Visionen är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter inom hela Transcendent Groups tjänsteutbud och att utveckla teknik inom GRC som också går att använda direkt av våra kunder, där gränssnittet mellan Transcendent Group och kunderna inte bara kan hanteras via bolagets konsulter utan också med digitala hjälpmedel.

Den första produkten inom RegTech – Regulatory Framework Application (“RFA”) – har redan lanserats under våren 2019.

RFA är en prenumerationstjänst och riktar sig i första läget till verksamheter med tillstånd att bedriva sin verksamhet av Finansinspektionen och som därmed har ett av tillståndet definierat regelverk att förhålla sig till. Alla företag, inte minst de företag som är reglerade av Finansinspektionen, har ett stort antal externa regler att förhålla sig till. Därutöver vill företaget som regel också skapa interna regler/principer för hur företaget ska styras och ledas. Med tanke på den enorma mängd regelverk som finns och det omfattande arbete som krävs bara för att utveckla och hålla det interna regelverket uppdaterat ville TG skapa en tjänst som effektiviserar arbetet med utvecklingen av det interna regelverket och skapar mer tid till det som egentligen är viktigast – att implementera och säkerställa att tillämpningen av det interna regelverket ger positiva effekter i företagets verksamhet.

RFA är en digital tjänst, där hela det interna regelverket går att utveckla, besluta, administrera och hålla uppdaterat av företaget, men med stöd från Transcendent Group. Tjänsten är modulbaserad och ger kunden möjlighet att välja att använda det ”standard-regelverk” som TG tar fram och som anpassas till vilken typ av tillstånd som verksamheten bedrivs med, men tjänsten kan också användas som ”verktygslåda” där kunden blandar TG:s standardmoduler med egenutvecklade moduler och på det viset skapar sin egen policy eller instruktion. TG:s standardmoduler har också en regelverksreferens som möjliggör för TG att bevaka regelverksförändringar och uppdatera aktuell modul. På det viset behöver kunden inte själv bevaka eventuella regelverksförändringar i de standardmoduler som används.

RFA har redan fått många användare bland våra kunder. Inom TG ser vi RFA som början på en resa där vi kontinuerligt kommer att utveckla nya digitala tjänster, där våra kunder får tillgång till bra digitala produkter som underlättar våra kunders arbete inom GRC. Allting inom GRC kommer inte att gå att digitalisera. Men våra konsulter kommer att få mer utrymme för att hjälpa våra kunder i de mer komplexa frågorna samtidigt som många våra mindre komplexa tjänster kommer att kunna erbjudas våra kunder både enklare och effektivare digitalt.

Är du nyfiken och vill höra mer om RegTech eller vår produkt RFA, kontakta Tulan Leth, Avdelningschef Risk & Compliance
tulan.leth@transcendentgroup.com
+46 70 84 17 748

Related news