Default page for all routes.

I samband med den due diligence som genomfördes inför det rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet från FCG Holding Sverige AB ("FCG") till aktieägarna i Transcendent Group AB (publ) (”Transcendent Group") har Transcendent Group lämnat koncernens prognos för 2022 avseende totala intäkter och resultat till FCG. Transcendent Group offentliggör härmed denna information.

För helåret 2022 har Transcendent Group prognosticerat att koncernens totala intäkter kommer att uppgå till cirka 242 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10% jämfört med helåret 2021. På samma sätt beräknas rörelseresultatet (EBIT) att uppgå till cirka 22 MSEK vilket motsvarar en ökning med cirka 14% jämfört med helåret 2021 medan resultatet före skatt (EBT) prognosticeras till cirka 21 MSEK vilket motsvarar en ökning om cirka 18% jämfört med helåret 2021.

I samband med överlämnade av information avseende totala intäkter och resultat har Transcendent Group även redovisat bedömningen att likviditeten för koncernen kommer att stärkas och koncernens likvida medel i slutet på 2022 beräknas uppgå till cirka 43 MSEK.

Bedömningarna innehåller inga antagande om realisationsvinster/-förluster eller förvärv/avyttringar.