News

Delårsrapport för perioden januari-september 2020

November 19, 2020

Förbättrad underliggande marginal trots svåra marknadsförutsättningar

Tredje kvartalet 2020 (tredje kvartalet 2019)

 • Totala intäkter uppgår till 38,5 MSEK (40,4), en minskning med –4,8 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA uppgår till 0,6 MSEK (2,2).
 • EBITDA-marginalen uppgår till 1,6 procent (5,4).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till –2,2 MSEK (–0,8)
 • EBIT-marginalen uppgår till –5,8 procent (–2,0).
 • Resultat före skatt uppgår till –2,4 MSEK (–1,3).
 • Kassaflödet uppgår till –4,6 MSEK (3,2).
 • Medelantalet anställda uppgår till 122 personer (127).
 • Resultat per aktie uppgår till –0,27 kronor (–0,16).
 • Engångsavsättning om 2,3 MSEK avseende nedläggning av den tyska verksamheten.

Årets första nio månader, januari-september 2020 (januari-september 2019)

 • Totala intäkter uppgår till 139,0 MSEK (137,9), en tillväxt med 0,8 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA uppgår till 4,0 MSEK (7,1).
 • EBITDA-marginalen uppgår till 2,9 procent (5,1).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till –4,5 MSEK (–0,1)
 • EBIT-marginalen uppgår till –3,3 procent (–0,1).
 • Resultat före skatt uppgår till –5,2 MSEK (–1,2).
 • Kassaflödet uppgår till -3,0 MSEK (–2,5).
 • Medelantalet anställda uppgår till 129 personer (123).
 • Resultat per aktie uppgår till –0,62 kronor (–0,23).
 • Engångsavsättning om 2,3 MSEK avseende nedläggning av den tyska verksamheten.

Händelser under tredje kvartalet 2020

 • I första halvan av september meddelar Transcendent Group att bolaget för tredje året i rad blivit utsedd till en av Europas bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work årliga lista.
 • I september meddelar Transcendent Group att Charlotte Elsnitz utsetts till ny CFO. Charlotte tillträder sin tjänst den 10 december 2020.
 • I slutet av september meddelar Transcendent Group att bolaget stänger sin tyska verksamhet på grund av låg efterfrågan och begränsade möjligheter att uppnå lönsamhet givet nuvarande marknadsförutsättningar.

Händelser efter periodens slut

 • Inga väsentliga händelser efter periodens slut har inträffat.

Kommentarer från vd Martin Malm:

"Transcendent Groups omsättning i det tredje kvartalet minskade med knappt 5 procent, men för niomånadersperioden uppvisar vi tillväxt om 1 procent. Rensat för engångskostnader lyckas vi samtidigt förbättra våra marginaler under de svåra marknadsförutsättningar som pågående Covid-19-pandemi innebär. Det åtgärdsprogram som vi aktiverade i första kvartalet fortsätter att bidra till minskad kostnadsmassa under återstoden av året.

De etablerade marknaderna går något sämre än föregående år till följd av Covid-19, men givet vår starka position ser vi goda möjligheter till tillväxt när förutsättningarna förbättrats. Nederländerna är en lysande stjärna bland våra nya marknader, och om verksamheten fortsätter att växa i samma takt som nu kan den komma att bli vår nästa etablerade marknad. Varje marknad är unik, men vi kan utifrån framgångarna i Nederländerna dra vissa lärdomar och applicera på resterande nya marknader. Genom nedläggningen av Tyskland, som utvecklats klart sämre än övriga verksamheter, uppnår vi också en bättre riskbalans bland de nya marknaderna och får därigenom ökade möjligheter att skapa hållbar tillväxt.

2020 har vårt fokus varit att säkerställa lönsamhet och likviditet, och vi har tagit en del tuffa beslut på vägen. Vår långsiktiga strategi är i stort oförändrad – men vi kommer med pandemins effekter i bakhuvudet att lägga större vikt vid hållbar tillväxt. Vi ska säkerställa att varje enskild nyetablerad marknad har de förutsättningar som krävs för att nå kritisk massa i form av personal och rätt tjänsteerbjudande, samtidigt som vi delar best practice mellan olika marknader."

Länk till rapporten
Rapporten bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på https://transcendentgroup.com/investor-relations/.

För mer information, kontakta:
Martin Malm, vd Transcendent Group
Martin.Malm@transcendentgroup.com
+46 73 335 94 26

Denna information är sådan som Transcendent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl. 08:00 (CET).

Om Transcendent Group
Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom Governance, Risk och Compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher. Sedan bolagets start 2001 har Transcendent byggt ett differentierat erbjudande baserat på en värderingsdriven kultur med erfarna experter. Transcendent Group är en av Europas, Sveriges och Norges bästa arbetsplatser 2020 och har varit ett Great Place to Work sedan 2012. Transcendent Group har cirka 120 antal anställda i 8 länder runtom i Europa. Transcendent Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank, +46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se. För mer information, besök www.transcendentgroup.com.

Related news