News

FCG avser att påkalla tvångsinlösen, Transcendent Group avser att ansöka om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

July 11, 2022

FCG Holding Sverige AB (“FCG”) som efter slutförandet av det offentliga uppköpserbjudandet kommer att inneha över 90 procent av aktierna och rösterna i Transcendent Group AB (publ) (”Transcendent Group”), har meddelat styrelsen att de avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Transcendent Group.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen för Transcendent Group beslutat om att ansöka om avnotering av Transcendent Groups aktie från Nasdaq First North Premier Growth Market. Sista dag för handel i aktien kommer att meddelas efter att Transcendent Group har lämnat in ansökan och fått besked från Nasdaq First North Premier Growth Market.

På begäran av FCG har styrelsen för Transcendent Group även beslutat att kalla till extra bolagsstämma att hållas den 5 augusti 2022 för bl.a. val av ny styrelse (se separat pressmeddelande).

Related news