News

Kommuniké från Transcendent Groups årsstämma

May 31, 2022

Transcendent Group AB (publ) har idag avhållit årsstämma. Stämman hölls genom förhandsröstning (poströstning), utan fysisk närvaro. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständig information avseende samtliga beslut hänvisas till det beslutsunderlag till årsstämman som finns tillgängligt på bolagets hemsida https://transcendentgroup.com/investor-relations/#general-meetings.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 1,50 kronor per aktie och att resterande till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen för utdelning ska vara torsdagen den 2 juni 2022.

Styrelse och revisorer

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Sigrun Hjelmqvist, Magnus Juvas, Ingrid Nordlund och Jan Palmqvist samt valdes Martin Malm som ny styrelseledamot. Martin Malm valdes till styrelsens ordförande.

Det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande, med 120 000 kronor till vardera stämmovald styrelseledamot, samt att arvode för arbete som ordförande i Risk & revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kronor och för ledamot i Risk & revisionsutskottet med 30 000 kronor. Arvode till revisor utgår enligt fastställd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om beslut om att ändra punkt 6 i bolagsordningen avseende styrelsens sammansättning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger tio (10) procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Related news