News

Transcendent Group fortsätter att leverera internrevision till statliga myndigheter i Sverige

June 4, 2020

Transcendent Groups svenska dotterbolag deltog i Kammarkollegiets ramavtalsupphandling avseende revisions- och granskningstjänster och är nu en av fyra leverantörer som har fått förtroende att leverera internrevisionstjänster till statliga myndigheter. Totalt omfattas 467 organisationer av avtalet.

Avtalet är ett ramavtal som nyttjas genom avrop med så kallad förnyad konkurrensutsättning mellan de fyra leverantörerna. Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom revision- och granskning för internrevision. Med det avses bland annat granskning av projekt, intern styrning och kontroll, compliance, samt granskning av operativa och strategiska risker som berör organisationens kärnverksamhet.

Transcendent Group har lång erfarenhet av att leverera internrevision till staten och har alltid haft en stor del av sin verksamhet kopplad till offentlig sektor.

”Det vi ser efterfrågas av statliga myndigheters internrevision är resursförstärkning vid till exempel vakanser. Andra efterfrågade tjänster är kompetensförstärkning i granskning av bland annat IT-styrning, digitalisering, förändringsledning, portfölj- och projektstyrning och dataanalyser. Inom alla dessa områden har vi djup kompetens och erfarenhet och möjlighet att stötta internrevisioner i deras granskningar”, säger Charlotte Eklund stf. avdelningschef Audit & Governance

Ramavtalet gäller från 2 mars 2020 och löper på två år med möjlighet till två års förlängning. Förutom samtliga statliga myndigheter under regeringen är det flera andra organisationer som har valt att få möjlighet att avropa från detta avtal.

”Vi ser nu att myndigheterna börjar nyttja avtalet. Vi har redan lämnat avropssvar och utför för närvarande ett av de första uppdragen som avropats. I de kontakter vi har med myndigheternas internrevisioner får vi indikationer på att behov finns av att avropa stöd under hösten. Trots Corona tycks många myndigheters internrevisioner fortsätta i stort enligt plan”, avslutar Charlotte Eklund.

För mer information, kontakta:
Charlotte Eklund, Avtalsansvarig Transcendent Group Sverige
charlotte.eklund@transcendentgroup.com
+46 733 35 08 43

Om Transcendent Group
Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom Governance, Risk och Compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher. Sedan bolagets start 2001 har Transcendent byggt ett differentierat erbjudande baserat på en värderingsdriven kultur med erfarna experter. Transcendent Group är en av Sveriges bästa arbetsplatser 2020 och har varit ett Great Place to Work sedan 2012. Transcendent Group har cirka 130 antal anställda i 8 länder runtom i Europa. Transcendent Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank, +46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se. För mer information, besök www.transcendentgroup.com.

Related news