News

Nytt konto- och värdefackssystem

February 25, 2020

Regeringen har kommit med en proposition om att införa ett nytt konto- och värdefackssystem (prop 2019/20:83). Förslaget innebär att Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, genom ett automatiserat system ska få tillgång till uppgifter om innehavare av bank- och betalkonton och bankfack hos kreditinstitut, värdepappersbolag och utländska kreditinstitut och värdepappersföretag med verksamhet i Sverige. Skatteverket kommer att vara system- och personuppgiftsansvarig myndighet.

Lagen föreslås träda i kraft den 10 september 2020 och berör cirka 150 kreditinstitut och värdepappersbolag vilka måste införa rutiner och system för att tillhandahålla uppgifterna till Skatteverket. Instituten måste säkerställa att uppgifterna är direkt och omedelbart tillgängliga för sökning i konto- och värdefackssystemet fram till dess att fem år har gått från det att tjänsten avslutades. Uppgifter om tillgodohavanden och transaktioner på konton omfattas inte av systemet. Mot bakgrund av lagförslaget så bör de företag som berörs göra en inventering över vilka tekniska lösningar som man har i nuläget och vilka systemförändringar som måste göras. Därutöver behöver instituten se över sina rutiner och implementera nya. Då informationen ska finnas tillgänglig i realtid så ställer det höga krav på dataöverföring och säkerhetslösningarna.

Bakgrunden till förslaget är Fjärde penningtvättsdirektivets[1] artikel 32a som ställer krav om att medlemsstaterna ska upprätta centraliserade automatiserade mekanismer som tillåter identifiering av innehavare av bank- och betalkonton och bankfack.

I dagsläget har vissa myndigheter, genom myndigheternas frågerätt, rätt att begära uppgifter om kunder hos finansiella företag. Detta sker genom att myndigheterna manuellt genomför paraplyförfrågningar till ett större antal företag om utlämnande av uppgifter om kunder hos respektive företag. Begränsningen med nuvarande system är att den frågande myndigheten inte vet i förhand om en viss person är kund hos ett visst företag.

Genom att införa ett automatiserat system så kan myndigheter, i brottsförebyggande syfte, snabbare fastställa identiteten hos innehavare av konton och värdefack hos de finansiella företagen.

De nya kraven för konto- och värdefackssystemen är:

  • Fysiska personer; det ska finnas uppgifter om namn och person- eller samordningsnummer eller, om sådant nummer saknas, födelsedatum för samtliga innehavare av ett konto eller värdefack och, i förekommande fall, motsvarande uppgifter om företrädare för innehavare.
  • Juridiska personer; det ska finnas uppgifter om företagsnamn, särskilt företagsnamn och i förekommande fall organisationsnummer för samtliga innehavare av ett konto eller värdefack samt namn och person- eller samordningsnummer eller, om sådant nummer saknas, födelsedatum för innehavares verkliga huvudmän och fullmaktshavare.
  • Konton; uppgifter om IBAN-nummer eller, om sådant nummer saknas, annat nummer som identifierar kontot samt datum för kontots öppnande och avslutande.
  • Värdefack; uppgifter om hyresperiodens varaktighet.

Kontakta oss gärna om ni vill diskutera detta ytterligare eller om ni behöver stöd i ert arbete med att inventera era tekniska lösningar eller se över behov av systemförändringar och rutiner

Författare: Ann-Kristin Ramberge

[1] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU

Related news