News

Oppsummering av rapporteringen om solvens og finansiell stilling (SFCR) i Europa​

January 26, 2018

SFCR rapporten ble levert for lenge siden, ja, vi må jo helt tilbake til mai i fjor for å finne den fram fra arkivet. Eller, den ligger jo strengt tatt på nettsidene våre også, så helt i glemmeboken har den ikke gått. Nå har vi kanskje så smått begynt å tenke på årets innlevering. I år skal vi i tillegg ha med sammenlignbar informasjon.

La oss aller først stoppe litt opp ved fjorårets rapport. EIOPA[1] publiserte 18. desember 2017 en analyse som oppsummerer noen av de viktigste «findingsene» i SFCR rapportene som ble produsert i EU.

Først og fremst trekker EIOPA fram at de aller fleste rapportene ble levert inn i henhold til tidsfrister og i all hovedsak i tråd med kravene i Solvens II regelverket. De legger videre vekt på at de fleste rapporter er lett tilgjengelige på selskapenes hjemmesider. Dette er veldig bra.

Likevel har man forsøkt å sammenfatte noen generelle tilbakemeldinger som et bidrag til å forbedre neste års SFCR rapportering samtidig som markedsdisiplinen skal få lov til å sette sitt preg på rapporteringene.

Hovedfunnene i analysen er:

 • Sammendraget bør være mer tilpasset formålet
 • Informasjon knyttet til ORSA rapporten bør være mer selskapsspesifikk
 • Forbedringsmuligheter knyttet til informasjon/struktur på sensitivitetsanalysene
 • Informasjon knyttet til verdsettelsen av Solvens II balansen bør være mer selskapsspesifikk
 • Informasjon knyttet til forvaltningen av selskapets egenkapital bør være mer utfyllende

Sammendraget bør være mer tilpasset formålet

EIOPA oppfordrer forsikringsselskapene til å forbedre innholdet og å være mer tydelig i sammendraget av rapporten. Sammendraget skal omfatte relevante SFCR-områder og gi kort relevant informasjon. I henhold til EIOPA skal sammendraget minst inneholde hovedelementer knyttet til:

 • Selskapets strategi og forretningsmodell
 • Forsikringsresultat og investeringsresultat
 • Vesentlige hendelser knyttet til solvensformålet i rapporteringsperioden
 • Risiko- og internkontroll systemet
 • Vesentlige risikoer
 • Solvens Ratio
 • Eventuelle overgangsordninger
 • Kapitalkravet og tilgjengelig kapital til dekning av kravet, fordelt på type egenkapital
 • Minimums kapitalkravet
 • Eventuell informasjon om manglende kapitaldekning i siste rapporteringsperiode

Informasjon knyttet til ORSA rapporten bør være mer selskapsspesifikk

Informasjon knyttet til ORSA dokumentet er utfra sin natur selskapsspesifikk. Dette innebærer at dersom det er informasjon i SFCR rapporten som henviser til ORSA dokumentet må denne informasjonen være tilstrekkelig beskrivende, fordi ORSA dokumentet er ikke et offentlig tilgjengelig dokument og av den grunn ikke tilgjengelig for leserne av SFCR rapporten. Dette gjelder selv om det kun henvises til prosessen og ikke utfallet.

Informasjon knyttet til ORSA dokumentet skal være noe mer enn kun en opplisting av det som står i lover og forskrifter. EIOPA forventer at informasjonen som minimum skal omfatte:

 • En beskrivelse av den faktiske prosessen for å utføre og «overvåke» ORSA rapporten, inkludert en beskrivelse av ledelses- og styreinvolvering
 • En henvisning til selskapsstrategien og hvordan den er innarbeidet i ORSA dokumentet
 • ORSA dokumentets tidsplaner og frekvens, samt triggerne for når det skal utarbeides en ekstraordinær ORSA

Forbedringsmuligheter knyttet til informasjon/struktur på sensitivitetsanalysene

EIOPAs rapport løfter frem at det har vært mangelfull bakgrunnsinformasjon knyttet til forsikringsselskapenes kapitalkrav (SCR) og sensitivitetsanalyser, og de påpeker at det er vanskelig å sammenligne de ulike selskapenes analyser med hverandre på grunn av denne manglende informasjonen. De forventes at man ved neste rapportering har en bedre struktur på informasjonen knyttet til sensitiviteter for de ulike senarioene, og at denne informasjonen som minimum skal inneholde:

 • en beskrivelse av metodene som brukes
 • tilstrekkelig informasjon om de underliggende forutsetningene, herunder hvordan fremtidige ledelsestiltak inkluderes og/eller hensyntas
 • de ulike senarioene sin påvirkning på den spesifikke risikoen og som prosentvis endring av SCR ratioen
 • en tolkning/beskrivelse av utfallene sett opp mot selskapenes strategi og/eller forretningsmodell, samt eventuelle konsekvenser

Informasjon knyttet til verdsettelsen av Solvens II balansen bør være mer selskapsspesifikk

Den informasjonen i rapporten som beskriver grunnlag, metoder og hovedforutsetninger som benyttes til verdsettelse av solvensverdier, bør være mer selskapsspesifikk. Informasjonen bør også drøfte den usikkerheten selskapet mener følger verdsettelsen.

Følgende informasjon er forventet at omtales:

 • Verdsettelse av investeringer; her bør fokuset være på selskapets spesifikke tilnærming til investeringen, vilkårene som er brukt ved verdsettelsen, hvilket investeringsobjekt verdsettelsesmetoden er brukt på og den relative vekten av investeringer verdsatt av hver metode
 • Verdsettelse av utsatt skattefordel/forpliktelse; her er det ikke tilstrekkelig med en generell beskrivelse av prinsippene etter IAS 12. Informasjonen skal minst omfatte de identifiserte relevante forskjellene mellom regnskap og solvens II og årsak til kilden for forskjell, samt eventuelle ubenyttede skattemessig tap og forfallstidspunkt.
 • Verdsettelse knyttet til forsikringstekniske avsetninger; Her holder det ikke med å si at f.eks aktuarfunksjonen har foretatt en hensiktsmessig beregning. Det kreves at rapporten beskriver usikkerhetsnivået ved å i det minste knyttet det til forutsetningene som ligger til grunn for beregningene, herunder både økonomiske og ikke-økonomiske forutsetninger, forventet fortjeneste i fremtidige premier, fremtidige endringer fra ledelsen, samt fremtidig adferd hos forsikringstaker.

Informasjon knyttet til forvaltningen av selskapets egenkapital bør være mer utfyllende

Informasjonen om selskapet egenkapital, og forvaltningen av denne skal knyttes sammen med selskapets strategi og forretningsmodell, samt informasjon om vesentlige egenkapitalposter, og endringer av egenkapital både i rapporteringsperioden og framoverskuende.

Dette betyr at SFCR rapporten skal inneholde en beskrivelse av selskapets kapitalstyring sett i sammenheng med selskapets strategi, forretningsmodell og planperiode. Det skal være en beskrivelse av ulike egenkapitalklasser, herunder hybrid kapital, ansvarlig lån og AOF, og informasjon om eventuelle restriksjoner knyttet til ulike egenkapitalposter.

Oppsummering

Kort oppsummert er min vurdering at EIOPA ønsker en mer selskapsspesifikk rapport. Hva som utvikler seg til å bli markedspraksis gjenstår fremdeles å se. Det er en hårfin balansegang mellom det å være en gjennomsiktig aktør til det beste for alle interessenter, og det å få lov til å verne om sine egne konkurransefortrinn.

Forfatter: Hege Markussen

[1] European Insurance and Occupational Authority

Related news